Entrada 10 – Que s’avalua en un examen de TIL?

Aquesta setmana he pogut presenciar per primer cop un examen de TIL de 1r d’ESO. Ha estat una bona experiència de cara a recavar informació pel treball final, que he centrat en aquest aspecte. Es tractava d’un examen centrat en la comprensió lectora i en l’expressió escrita tant en castellà com el català. Analitzant les respostes dels alumnes he pogut extreure informació sobre l’aplicació del TIL i la forma en la qual s’enfoca l’avaluació.
En primer lloc, un fet destacable de la prova és que no avalua els continguts específics de la llengua en qüestió, si noque es tracta més de valorar les capacitats expressives o de comprensió dels alumnes en ambdues llengües. Aquesta característica respon a un dels principis plantejats en l’aplicació del TIL que és el de treballar aquells aspectes comuns en totes les llengües de forma que es potenciïn les estratègies d’aprenentatge entre ells. He recordat que en la meva època d’estudiant, aquests tipus de proves eren específiques de cada llengua i en un format molt diferent.
En segon lloc, ja centrat en els resultats, he pogut apreciar que un gran grup d’alumnes presenten força dificultats de comprensió lectora en ambdós idiomes. No es tracta del domini o no d’una llengua, sinó que a partir de la falta de concentració i capacitat lectora dels enunciats o els textos, no són capaços de donar les respostes adequades.
Comentant aquests resultats amb altres docents, hem pogut concretar que és una tendència habitual en els darrers cursos i que s’hauria d’intentar trobar una solució conjunta de cara a aconseguir que els alumnes siguin capaços de donar les respostes adequades a les preguntes.

Deixa un comentari